Latar Belakang

Kategori: Malay Diterbitkan: Jumaat, 06 Mei 2016 Ditulis oleh Super User

Fakulti Bahasa dan Komunikasi adalah pusat pengembangan ilmu bahasa dan kesusasteraan bagi melahirkan graduan yang mahir menguasai bahasa-bahasa utama dunia dan memartabatkan budaya melalui pengajian kesusasteraan dalam pendidikan. Pada hakikatnya Fakulti Bahasa dan Komunikasi bermatlamat untuk melahirkan siswazah yang kreatif dan inovatif dan bersedia memberi khidmat kepada masyarakat serta membangunkan bidang bahasa, kesusasteraan, komunikasi, pendidikan dan pembangunan sosial. Fakulti ini membantu universiti dan negara untuk memartabatkan displin ilmu bahasa dan komunikasi dalam perkembangan kemajuan dunia alaf baru. 

Fakulti Bahasa dan Komunikasi terletak di Bangunan IPSI, Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak. Pada masa ini fakulti menawarkan program-program di peringkat Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Ijazah Kedoktoran Falsafah (Ph.D).                                                 

Sebagai tempat mendidik guru, fakulti ini memiliki tenaga pakar yang mahir dalam bidang bahasa Melayu, Inggeris, Cina, Tamil, Arab, Kesusasteraan Melayu, Komunikasi dan bahasa-bahasa lain. Dengan kakitangan akademik dan kakitangan sokongan yang berkebolehan, fakulti mampu mencapai misi bagi melahirkan modal insan berkemahiran tinggi seperti yang dikehendaki oleh negara. 

Selain itu, aktiviti penyelidikan dan penerbitan dalam bidang bahasa, kesusasteraan, komunikasi, media dan bahasa-bahasa lain turut dijalankan. Hasil penyelidikan ini membolehkan Fakulti ini menjadi pusat rujukan yang berkaitan dengan kebahasaan, kesusasteraan, komunikasi dan media serantau. Fakulti Bahasa dan Komunikasi sebenarnya mampu meletakkan dirinya dalam peta keilmuan dunia. 

Fakulti Bahasa dan Komunikasi kini mempunyai tiga (3) buah Jabatan, iaitu Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Inggeris dan Jabatan Bahasa Moden.

Matlamat utama Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu adalah memfokuskan kepada dua (2) program utama yang terdapat dalam jabatan tersebut iaitu Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu) dan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kesusasteraan Melayu). Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu) memfokuskan pengajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa pertama, manakala aspek bahasa yang menjadi tumpuan ialah keterampilan berbahasa, pedagogi bahasa, linguistik dan penerapannya. Semua aspek ini dibangunkan dan dikembangkan melalui pengajaran, penulisan, persidangan, forum, kolokium, kolaborasi dan penyelidikan. Kurikulum program ini merangkumi bidang pedagogi, linguistik, fonetik dan fonologi, morfologi, sintaksis, retorik, reka bentuk instruksional, perancangan pengajaran Bahasa Melayu, sejarah bangsa dan budaya, komunikasi, psikolinguistik, analisis wacana, semantik dan pragmatik. Pengisian program ini juga disokong melalui penggunaan makmal pengajaran mikro, makmal bahasa dan makmal komputer yang berteknologi maklumat dan perisian terkini bagi menghasilkan penganalisisan data, reka bentuk pengajaran dan pembelajaran serta simulasi seperti di bilik darjah. Turut ditawarkan juga adalah program minor Bahasa Iban dan Bahasa Kadazandusun mulai Semester 2, Sesi 2010/2011.

Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kesusasteraan Melayu) menggabungkan displin kesusasteraan, kesenian dan kebudayaan Melayu. Dua aspek yang diberi tumpuan ialah aspek ilmu pedagogi kesusasteraan. Dengan mengikuti program ini pelajar dapat menguasai ilmu yang cukup dalam bidang pendidikan Kesusasteraan Melayu dan dapat mengaplikasikan kemahiran teknikal dalam Kesusasteraan Melayu termasuk penggunaan teknologi pendidikan. Pelajar yang mengikuti program ini akan menjalankan aktiviti yang melibatkan pihak luar, seperti Akademi Seni Warisan (ASWARA), Dewan Bahasa dan Pustaka, Panggung Budaya Malaysia, Perpustakaan Negara Malaysia, Kerajaan Negeri, PENA, GAPENA, Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan (KPKK), ahli korporat dan Sasterawan Negara serta karyawan. Pelajar juga akan didedahkan tentang cara-cara pementasan drama dan teater, persembahan puisi, mengarang sajak, puisi, pantun dan teromba. Selain itu, program-program lawatan sambil belajar serta baktisiswa juga diadakan dan dianjurkan sendiri oleh pelajar.

Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Inggeris pula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua). Bahasa Inggeris merupakan bahasa ilmu dan bahasa perhubungan antarabangsa. Oleh itu, penguasaan Bahasa Inggeris adalah penting kepada pelajar dalam menghadapi cabaran globalisasi dan perkembangan teknologi maklumat pada masa kini. Dengan penguasaan Bahasa Inggeris yang baik maka ilmu dapat diperolehi dengan mudah dan banyak. Program ini menumpukan usaha ke arah meningkatkan keupayaan guru untuk mengajarkan mata pelajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua. Pelajar didedahkan kepada latihan pendidikan berkaitan dengan Bahasa Inggeris. Hasil daripada program ini pelajar dapat menguasai ilmu pedagogi yang cukup dalam Bahasa Inggeris serta berupaya berfikir secara kreatif dan kritis bagi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Bahasa Inggeris. Pelbagai bidang ditawarkan dalam program ini. Bagi memantapkan lagi penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan pelajar maka pelbagai aktiviti seperti public speaking, choral speaking, debate, field study dan penganjuran seminar di peringkat kebangsaan dan antarabangsa turut dianjurkan. Jabatan turut menawarkan program Diploma Bahasa Inggeris mulai tahun 2010. Pelajar lulusan Diploma Bahasa Inggeris ini boleh terus bekerja di sektor awam dan swasta atau meneruskan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda.

Selain itu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi juga menawarkan program di bawah Jabatan Bahasa Moden. Di antara program pengajian yang ditawarkan adalah Ijazah Sarjana Muda (Bahasa Arab) dengan Pendidikan dan Ijazah Sarjana Muda (Bahasa Cina) dengan Pendidikan. Tujuan utama kedua-dua program ini ditawarkan adalah untuk menampung bilangan guru Bahasa Arab dan Bahasa Cina di sekolah menengah bagi seluruh Malaysia. Selain itu, program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Tamil) dengan Kepujian telah ditawarkan mulai bulan Julai 2010. Dengan adanya program ini maka negara Malaysia dapat menawarkan guru Bahasa Tamil yang berketerampilan dan kompeten terhadap tugas mengajar anak bangsa pada masa akan datang. Jabatan Bahasa Moden juga menawarkan kursus-kursus bahasa asing lain seperti Thai, Jepun, Sepanyol, Jerman dan Perancis untuk meningkatkan penguasaan pelbagai bahasa di kalangan pelajar

Fakulti Bahasa dan Komunikasi akan terus merancang program-program baharu dari semasa ke semasa dengan hasrat mencapai visi dan misi fakulti.

Jumlah paparan: 4108